श्री महालक्ष्मी की स्तुति

श्री महालक्ष्मी की स्तुति

महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिये।
शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःख भंजनि।। (1)

श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम।
पतितो द्धारीणि देवी नमाम्यहं पुनः पुनः (2)

देवांस्तवा संस्तुवन्ति ही शास्त्राणि च मुर्हुमः।
देवास्त्वां प्रणमन्तिही लक्ष्मीदेवी नमोडस्तुते। । (3)

नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी।
भुक्मिुक्ति न लभ्यते महादेवी त्ययि कृपा बिना।।(4)

सुख सौभाग्यं न प्रात्नोति पुत्र लक्ष्मी न विधते।
न तत्पफलं समात्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहम।। (5)

देहि सौभाग्यमारोग्य देहिमें परमं सुखम्।
नमस्ते आद्यशक्ति त्वं नमस्ते भीड़भंजनी।।(6)

विधेहि देवी कल्याण विधेहि परमां श्रियम।
विधावन्त यशस्वन्तं लक्ष्मवन्त जन कुरू।।(7)

अचिन्त्य रूप-चरितें सर्वशत्रु विनाशीनी।
नमस्तेतु महामाया सर्व सुख प्रदायिनी।।(8)

नमात्यंह महालक्ष्मी नमाम्यहम सुरेश्रवरी ।
नमात्यहं जगद्धात्री नमाम्यंह परमेश्वरी।।(9)